Instituut

Tagasi

27. AUGUST 2020

Drug Policy IA

Euraasia kahjude vähendamise võrgustiku eestvedamisel saab teoks Kesk- ja Ida-Euroopas narkopoliitika tõhustamiseks läbi viidav projekt („Drug Policy Impact Assessment for Change in Central and Eastern Europe“), milles on partner ka Eesti.

Projekt on ellu kutsutud eesmärgiga kujundada paremat rahvatervise ja inimõigustele suunatud narkopoliitikat Euroopas. Projekt keskendub Kesk- ja Ida-Euroopa regioonile alustades pilootprojektiga kolmes Balti riigis – Eestis, Lätis ja Leedus.

Euroopa Liiduga liitumise järgselt on Kesk- ja Ida-Euroopa riigid ning Baltimaad teinud edusamme tasakaalustatud ning vähem karistava narkopoliitika suunas. Samuti on pööratud rohkem tähelepanu tervise- ja inimõiguste aspektidele. Näiteks on Lätis vähenenud vanglakaristused narkootikumide kasutamise ja omamise eest isiklikel eesmärkidel, Eestis toimib naksolooni jagamise programm üledooside ennetamiseks jne. Samas pole senine areng olnud piisav, et täielikult vastata EL Narkostrateegia 2013-2020 eesmärkidele. On vaja tugevdada koostööd nende riikide seadusandjate, täidesaatva võimu, rahvatervise ja avaliku korra ekspertide vahel ning samuti kaasata ühiskonna gruppe (nt narkootikumide kasutajaid). Arendamist vajaks piiriülene koostöö, et õppida üksteise kogemustest ning jagada edulugusid, mis on sündinud EL strateegia elluviimise käigus.

Projekti spetsifiilised eesmärgid on:

a) Toetada Baltimaades riiklike kommunikatsiooniplatvormide loomist ja edasiarendamist seadusandjate, täitevvõimu esindajate, rahvatervise edendajate, avalikku korda tagavate organisatsioonide ja ühiskonna vahel. Märksõnadeks narkopoliitika hindamine, kogemuste vahetamine ja edulugude jagamine, läbipaistva ning tõenduspõhise narkopoliitika arendamine Balti riikides (mudel, mida hiljem kasutada ka teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides).

b) Parandada arusaamist, mis „töötab“ narkopoliitikas, eriti sellistes valdkondades nagu alternatiivide leidmine vanglakaristustele ja arestidele, kahjude vähendamise teenuste tõhusamaks muutmine, finantsjätkusuutlikkus ning kahjude vähendamise võimalused uute psühhoaktiivsete ainetega tegelemiseks.

c) Saavutada nii riiklik kui regionaalne üksmeel muutuste tegemiseks riiklikes narkopoliitika programmides, et ühilduda EL Narkostrateegiaga ning mis kujuneksid UNGASS on Drugs 2016 käigus saavutatud tulemustest. Need looksid alused ja üksmeele uue narkoteemalise poliitilise deklaratsiooni jaoks 2019. aastal, mis on eelnevalt leidnud tähelepanu Eesti ja Bulgaaria EL eesistumise perioodidel.

Projekt viiakse ellu Eurasian Harm Reduction Network poolt tihedas koostöös kahe kohaliku mittetulundusühinguga Lätis ja Leedus (Dia-Log ja Coalition I Can Live), riikliku organisatsiooniga Eestis (Tervise Arengu Instituut) ja regionaalse mittetulundusühinguga (Ungaris baseeruv Rights Reporter Foundations, mis keskendub videode loomisele ja levitamisele).
Projekti elluviimise käigus suureneb EHRN kogemuste pagas antud regioonis sellistes aspektides: narkopoliitika hindamine, poliitilise keskkonna analüüs, kahjude vähendamise teenuste dokumentatsioon, propageerimine (sh videod), poliitikate arendamine riiklikul, regionaalsel, Euroopa ja ÜRO tasandil ja info levitamine.

Projekti tulemusena sünnivad võimsad tööriistad narkopoliitika mõjude hindamiseks. Ühtlasi saadakse kogemusi nende tööriistade rakendamisest kõigis kolmes Balti riigis. Paraneb strateegiline koostöö Balti riikide riiklike organisatsioonide ning ühiskonna gruppide vahel, et saavutada EL narkostrateegia eesmärke. Toimub avalik teavituskampaania sihiga näidata muudatuste vajadust narkopoliitikas ja poliitilise dialoogi vajalikkust Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vahel, et jõuda konsensuseni narkopoliitika muutmise osas riiklikul, regionaalsel ja rahvusvahelisel tasemel.

EurasianCofundedbyeu