Instituut

Tagasi

07. APRILL 2014

Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011

Kaksiklogo horisontaal vrviline     ESF logo JPG

„Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2011" on Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav terviseprogramm, mille elluviijaks on Tervise Arengu Instituut ja partneriks Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond.

Programm viiakse ellu ajavahemikul 1. aprill 2010 kuni 31. detsember 2011.

Programmi prioriteediks on järgmised tegevussuunad:

 • töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime suurendamine
 • inovaatilisema töökeskkonna kujundamine
 • töötuks jäämise vältimine ja tööle saamise võimaluste parandamine
 • aktiivse vananemise toetamine ja töövõimelise eluea pikendamine
 • ebasoodsas olukorras olevate gruppide sotsiaalse hõlvamise tõhustamine, et kaasata neid püsivalt tööhõivesse.

Sellest lähtuvalt viiakse programmi raames ellu tegevusi, mis panustavad tööealise elanikkonna tervise paranemisse.

Majanduslike raskuste ja tööpuuduse perioodil on eriti oluline, et säiliks inimeste töövõime ja tervis ning ei suureneks alkoholi liigtarbimine, narkomaania ja HIV levik. Arvestades ka Eesti demograafilist olukorda, peitub varajase suremuse ja tervislikel põhjustel tööhõivest väljalangemise ennetamises oluline ressurss majanduse arenguvõime säilitamiseks.

Programmi tegevused ja eesmärgid on suunatud järgnevatele sihtrühmadele:

 • Eesti tööealine elanikkond
 • kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste juhid
 • töötajad ja tervisenõukogude liikmed
 • tervist edendavate töökohtade võrgustikuga liitunud asutuste ja ettevõtete juhid ning töötajad
 • sõltuvushäire riskiga ja riskikäitumisega isikud
 • perearstid ja pereõed
 • töötervishoiuarstid, töötervishoiuteenuse pakkujad ja töötervishoiuspetsialistid
 • tervisenõustajad, tervisedendajad, kogukonna liidrid ja tugiisikud.

Programmi eesmärgid

Üldeesmärk

Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamiseks ja tööelu kvaliteedi parandamiseks tervislikel põhjustel tööturul mitteaktiivsete inimeste osakaalu vähendamine ja tööturult tervislikel põhjustel väljalangemise ennetamine.

Alaeesmärgid

 • Üle-eestilise võrgustiku loomine tervislikel põhjustel tööhõivest väljalangemise ennetamisele ja tööjõu produktiivsuse säilitamisele ja suurendamisele suunatud tegevuste elluviimiseks, sh
 • Tervist edendava töökeskkonna kujundamise toetamine töötajate haigestumise vähendamiseks ja töö efektiivsuse suurendamiseks, sh
  • koolituste, seminaride, konverentside ja infopäevade korraldamine
  • hea praktika näidete koondamine
  • teavikute väljaandmine
  • ettevõtete külastamine.
 • Haiguste ja riskikäitumise ennetamisele ja tervislike eluviiside edendamisele suunatud nõustamisteenuste kättesaadavuse suurendamine, et toetada inimeste ning nende perede tööhõive suurendamist ja toimetuleku parandamist, sh
  • alkoholi liigtarvitamise varase avastamise ja nõustamise teenuse osutamine
  • suitsetamisest loobumise nõustamise teenuse osutamine
  • HIV-positiivsetele inimestele ja sõltuvusprobleemidega inimestele ning nende lähedastele nõustamisteenuse osutamine
  • sõltuvusprobleemidega inimsestele rehabilitatsiooniteenuse osutamine).
 • Elanike teadlikkuse tõstmine terviseriskidest ja tervist toetavast käitumisest, et vähendada töölt kõrvalejäämist tervislikel põhjustel, sh
  • teavituskampaaniate läbiviimine
  • internetilehtede Terviseinfo.ee ja Toitumine.ee ümberkujundamine ning täiendamine tööealisele elanikkonnale suunatud infoga.

  Töövõtulepingute üldtingimused