Kainem ja tervem Eesti

Back

13 FEBRUARY 2019

Tegevused

1. Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenuse arendamine ja osutamine (ALVAL)
2. Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse arendamine ja osutamine 
3. Teadlikkust suurendavad tegevused

Alkoholi liigtarvitamise varajase avastamise ja lühisekkumise teenuse arendamine ja osutamine 

Alkoholi liigtarvitamise varajane avastamine ja lühisekkumise teenuse osutamine (ALVAL) üldarstiabis aitab efektiivselt ennetada alkoholist tingitud tervisehäireid ja -kahjusid ning võimaldab edendada rahvastiku tervist ning vähendada tervishoiukulusid.

Teenuse raames kasutatakse testimiseks AUDITi küsimustikku, mis võimaldab üldarstiabi teenuse osutajatel hinnata testitava patsiendi alkoholitarvitamise riskitaset ja tuvastada esimesi märke alkoholi liigtarvitamisest.

Kui AUDITi põhjal selgub, et patsiendi alkoholitarvitamine on madala riskiga, antakse talle testi tulemustest tagasiside. Kui aga nähtub liigtarvitamise märke, viiakse patsiendiga läbi lühisekkumine.

Üldarstiabi osutajatele, peremeditsiini eriala residentidele ja vaimse tervise õdedele korraldatakse lühisekkumise koolitused. Kõigile, kes on läbinud lühisekkumise koolituse ja/või kes osutavad ALVALi teenust, korraldatakse kovisioonid.

Kovisiooni eesmärk on analüüsida grupis osalevate ALVALi teenuse osutajate tööalaseid õnnestumisi või ebaõnnestumisi, nende põhjuseid, aidata leida viise probleemidest ülesaamiseks ja keerulistes olukordades tegutsemiseks.

Tutvu ALVALi teenuse osutajate nimekirjaga.

Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse arendamine ja osutamine

Alkoholitarvitamise häire ravi kvaliteedi ja tulemuslikkuse edendamiseks on välja töötatud ravijuhend „Alkoholitarvitamise häirega patsiendi käsitlus", mis on heaks kiidetud ravijuhendite nõukoja poolt. Ravijuhend on aluseks alkoholitarvitamise häire ravi teenuse arendamisele ja rakendamisele.

"Kainem ja tervem Eesti" raames töötatakse välja ja viiakse läbi alkoholitarvitamise häiret käsitlevad koolitused ravis osalevatele spetsialistidele, sh arstid, õed, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, tegevusterapeudid. Lisaks alkoholitarvitamise häiret käsitlevatele koolitustele töötatakse välja ja viiakse läbi ka madala intensiivsusega psühhosotsiaalse sekkumise (nõustamise) koolitused.

Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutajatele ja/või madala intensiivsusega psühhosotsiaalse sekkumise (nõustamise) koolituste läbinutele korraldatakse supervisioonid ja/või kovisioonid. Supervisioonide ja kovisioonide eesmärk on analüüsida teenuseosutajate tööalaseid õnnestumisi või ebaõnnestumisi, nende põhjuseid, aidata leida viise probleemidest ülesaamiseks ja keerulistes olukordades tegutsemiseks.

Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamisega alustati 2016. aasta augustis viies ravikeskuses. Ravi toimub sõltuvalt konkreetse patsiendi vajadustest nii ambulatoorselt kui ka statsionaarselt. Ravi on mõeldud alkoholi liigtarvitamise tõttu raskustesse sattunud inimestele, olgu selleks siis tavapärast elu segav „tipsutamine“ või juba liigjoomine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus.

Alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamiseks moodustab tervishoiuteenuse osutaja meeskonna, kuhu kaasab vastavalt ravi spetsiifikale arsti, õe, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja.

Ravi alustamisel võib eesmärk olla kainuse kõrval ka kontrolli saavutamine tarvitatavate koguste ja sageduse üle.

Teenuse osutamisel rakendatakse astmelise ravi mudelit, liikudes vähem intensiivsematest sekkumistest intensiivsemate sekkumiste poole vastavalt patsiendi seisundile ja ravitulemustele. Ravi on üldjuhul ambulatoorne, kuid vajadusel osutatakse ka statsionaarset ravi peamiselt tagasilangust ennetava raviga alustamiseks. Aktiivse ravi periood kestab olenevalt patsiendist 6−12 kuud, kuid alkoholitarvitamise häire on krooniline probleem ning ravi haigusega toimetulekuks võib kesta aastaid.

Alkoholitarvitamise häire ravi üheks oluliseks tegevuseks on vajadusel ka patsiendi lähedaste nõustamine patsiendi ravisoostumuse parandamiseks ja tagasilanguste riski vähendamiseks. Vajadusel nõustatakse alkoholi liigtarvitajate lähedasi probleemi hindamiseks, abivajaduse väljaselgitamiseks, endale ja/või liigtarvitajast pereliikmele abi saamiseks.

Tutvu raviteenuse osutajate nimekirjaga.

Teadlikkust suurendavad tegevused

Teadlikkust suurendavate tegevuste eesmärk on tõsta alkoholi liigtarvitajate, tervishoiutöötajate ja laiema avalikkuse teadmisi alkoholi liigtarvitamise probleemist ja selle ravivõimalustest.

Alkoholi liigtarvitajate ja tervishoiutöötajate hoiakute ja hinnangute kaardistamiseks viidi 2015. aastal läbi uuring, mis andis sisendi nii spetsialistidele kui ka kogu elanikkonnale suunatud teavitustegevuste elluviimiseks.

Tervishoiutöötajatele ja teistele alkoholi liigtarvitavate inimestega oma töös kokku puutuvatele isikutele töötatakse välja teavikud soovitustega, mida alkoholi liigtarvitajaga ette võtta. Koostatakse ka eraldi teavik, mis sisaldab infot toetamaks alkoholitarvitamise häirega inimeste lähedasi.

Teavituskampaaniate eesmärk on avalikkuse teavitamine alkoholi tervisemõjudest, tarvitamise riskipiiridest ning alkoholi liigtarvitamise ravi ja eneseabi võimalustest.

Sisulise ja vormilise uuenduse saab veebileht www.alkoinfo.ee. Lehele lisatakse veebipõhine eneseabiprogramm, mille eesmärk on pakkuda inimestele tuge alkoholi tarvitamise vähendamisel.

"Kainem ja tervem Eesti" raames korraldatakse ka konverentse, seminare ja infopäevi.