Instituut

Back

28 AUGUST 2018

Teadusnõukogu

Teadusnõukogu on moodustatud Tervise Arengu Instituudi teadus- ja arendustegevusega seotud küsimuste lahendamiseks. 

Teadusnõukogu ülesanded:

  • kinnitab sihtfinantseeritavad ja muud teadusteemad ning nende täitmise aasta- ja lõpparuanded
  • viib läbi avaliku konkursi direktori valimiseks
  • esitab direktorile kinnitamiseks instituudi teadus- ja arendustegevuse põhisuunad, arengukava ja teostab järelevalvet nende täitmise üle
  • kehtestab teadustöötaja valimise konkursi tingimused ja korra ning valib teadustöötajad
  • kehtestab teadustöötajate atesteerimise tingimused ja korra
  • teeb direktorile ettepanekuid asutuse struktuuri muutmiseks
  • esitab instituudi töötajaid asutuseväliseks autasustamiseks, Eesti Teaduste Akadeemiasse või auastmeisse valimiseks ning annab vastavaid soovitusi

Nõukogu koosseisu, kuhu kuuluvad instituudi teadurid, Sotsiaalministeeriumi esindajad ning Tartu Ülikooli teadlased, kinnitab Tervise Arengu Instituudi direktori ettepanekul tervise- ja tööminister.

Teadusnõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kvartalis.