Instituut

Back

19 APRIL 2018

VEPA Käitumisoskuste Mäng

VEPA (Veel Parem) on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kõrgelt hinnatud tõenduspõhine ennetusprogramm. Metoodika inglisekeelne nimi on Pax Good Behavior Game.

VEPA programmi viib ellu Tervise Arengu Instituut koostöös Siseministeeriumiga ja rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

VEPA Käitumisoskuste Mäng on kogum meetoditest, mida õpetaja kasutab õpitegevuste ajal. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng lihtsustab metoodikat kasutava õpetaja tööd ja parendab õpilaste igapäevaelu. VEPA metoodika koosneb tõenduspõhistest töövahenditest ja märguannetest, mille kasutamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise ja emotsioonide kontrollimiseks.Töövahendid ja märguanded on lisatud algsele mängule, mida on arendatud ja uuritud alates 1960ndatest. Metoodikas on suur rõhk meeskonnatööl, et arendada õpilaste oskust omavahel ühise eesmärgi nimel tulemusi saavutada ja ka vastutust võtta.

VEPA Käitumisoskuste Mäng on tõenduspõhine programm ehk metoodika mõju laste heaolule on põhjalikult uuritud ja hinnatud. Käitumisoskuste Mängu metoodika lühema- ja pikaaegsete mõjude kohta on läbi viidud hulgalistelt teadusuuringuid (k.a. longituduuringuid koolis mängu mänginud õpilaste edasise elutee kohta). Käitumisoskuste Mängu metoodika on kantud USA tõenduspõhiste programmide registrisse ja seda on tõenduspõhise ennetusmeetodina esile toodud mitmete organisatsioonide poolt.

Pikaaegsed teadusuuringud on näidanud, et metoodika rakendamine koolikeskkonnas:

  • vähendab õpilaste käitumisprobleeme, k.a. aktiivsus- ja tähelepanuhäireid;
  • vähendab vägivaldset ja agressiivset käitumist;
  • vähendab koolikiusamise esinemist;
  • vähendab spetsiaalsete teenuste kasutamist ning vajadust suunata õpilasi käitumis- või õpiraskustega lastele mõeldud klassi;
  • vähendab tõenäosust depressiooni tekkeks ning ennetab suitsiidset käitumist;
  • ennetab sõltuvusainete tarvitamist;
  • vähendab alaealiste õigusrikkumisi, kuritegelikku käiutmist ning antisotsiaalse isiksushäire tekkimise tõenäosust;
  • suurendab õpiedukust ning akadeemilisi saavutusi.

Programmi arendaja teadusartikleid leiad siit: http://paxis.org/publications

Vaata lisaks www.terviseinfo.ee/vepa

Kontakt

Anita Baumbach 
anita.baumbach@tai.ee

ESFVEPAsiseministeeriumPAX