Instituut

Back

19 JUNE 2019

Integrate

Tervise Arengu Instituut osaleb kolm aastat kestvas Euroopa Liidu ühisprogrammis „HIV, viiruslike hepatiitide, tuberkuloosi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamise, testimise ja ravile suunamise strateegiate integreerimine Euroopas“ (ehk Integrate).

Integrate

Taust 

Programm käivitati 2017. aasta lõpus. Selles osalevad 29 koostööpartnerit 16 eri riigist. Lisaks Eestile on nendeks riikideks: Taani, Kreeka, Hispaania, Sloveenia, Iirimaa, Itaalia, Poola, Suurbritannia, Horvaatia, Leedu, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Malta ja Ungari.

Programmi õnnestumisse panustavad ka Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) ning Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA) jt.

Programmi koordineerib Taani Tervise ja Nakkushaiguste Keskus (CHIP). Selle eelarve on umbes 2,5 miljonit eurot, millest ligi kaks miljonit rahastatakse Euroopa Liidu terviseprogrammist (3th Health Programme for Research and Innovation).

Eesmärk ja tegevused

Programmi üldine eesmärk on parandada 2020. aastaks Euroopa Liidus HIV-i, viiruslike hepatiitide, tuberkuloosi ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide varajast diagnoosimist, ennetamist ja ravi.

Tegevuste elluviimisel keskendutakse eri valdkondade koostööle, et tagada eelkõige haavatavatele riskirühmadele suunatud testimis- ja raviteenused. Lisaks soovitakse programmiga täiustada integreeritud raviteenuste osutamist.

Programm hõlmab mitmeid pilootprojekte eri riikides. Tervise Arengu Instituut osaleb piloottegevuses, mille eesmärk on HIV-kiirtesti andmete integreerimine riiklikku HIV-i seiresüsteemi ning anonüümse HIV-testimise kvaliteedi parandamine, sealhulgas läbi tervishoiutöötajate koolitamise.

Lisaks osaleb Tervise Arengu Instituut tööpaketis, mille eesmärk on aidata programmis osalevatel riikidel välja töötada oma tegevusplaanid, mis tagaksid programmi raames algatatud tegevuste jätkusuutlikuse ka selle lõppedes. Koostamisel on jätkusuutlikkuse toetamise analüüs, mis hõlmab probleemkohtade kirjeldust eri riikide ja poliitikasoovitusi olukorra parandamiseks.

Samuti aitab Tervise Arengu Instituut korraldada 2020. aastal Eestis toimuvat rahvusvahelist kohtumist, kus tutvustatakse programmis läbiviidud piloottegevuste tulemusi ning tõhustatakse ka riigisisest koostööd.

Programmi koduleht: http://integrateja.eu.