Research reports

Reset

Name Publish year Author

2020. aasta aprillis ja mais viidi narkootikume tarvitavate inimeste seas läbi uuring, et hinnata võimalikke muutusi narkoturul, narkootikumide tarvitamises ning tugiteenuste kättesaadavuses seoses COVID-19 piirangutega. Uuring viidi läbi mitmes Euroopa ja Ees-Aasia riigis, Eesti oli üks suurema osalejate arvuga riike.

Categories: Narkomaania, Rahvastiku tervise näitajad, Vaimne tervis

2020 Velli Kütt Download

Raport annab ülevaate "Imeliste aastate" põhiprogrammi e-õppe kogemustest viiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukorra tingimustes 2020. aasta kevadel. TAI kogus informatsiooni nii grupijuhtidelt, lapsevanematelt kui ka koolitusi korraldanud institutsioonide esindajatelt.

Categories: Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2020 Aire Trummal Download

Hinnanguliselt seostatakse 37% haiguskoormusest Eestis selliste käitumuslike riskidega nagu tasakaalustamata toitumine, vähene füüsiline aktiivsus, alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide tarvitamine. Noorte seas on üha suurem probleem kehv vaimne tervis, mis on omakorda seotud uimastite tarvitamise, haridustee poolelijätmise, õigusrikkumiste ja hilisema väiksema tööhõivega. Kuidas selliste keeruliste tagajärgede teke ära hoida?

Categories: Narkomaania

2020 Katri Abel-Ollo, Karin Streimann Download

75% veebiuuringus osalenud inimestest oli viimase 12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud. Veebiuuringu abil on võimalik lühikese aja jooksul koguda infot raskesti haaratava narkootikumide tarvitajate sihtrühma kohta. Valimisse sattus enamik narkootikumide aktiivseid tarvitajaid, levinum narkootikum oli kanep.

Categories: Narkomaania

2020 Liilia Lõhmus, Katri Abel-Ollo Download

Analüüsi eesmärgiks oli hinnata HIV-testimist 2019. aastal ja võrrelda seda HIV-testimise juhise soovituste ja varasemate aastatega

Categories: HIV ja AIDS

2020 Kristi Rüütel Download

Uuringu eesmärk oli välja selgitada puukide esinemine Tallinna ja selle lähiümbruse avalikel rohealadel, kuivõrd arvukamalt neid linnatingimustes on ning kas ja milliseid inimese tervisele ohtlikke haigustekitajaid nad levitavad.

Categories: Puugid

2020 Julia Geller, Maria Vikentjeva Download

Tegemist on esmakordse analüüsiga Eestis, kus uuriti vähki haigestumise riski muutumist diagnoosimise aasta, patsiendi soo ja vanuse järgi ning kuhu kaasati kõiki alates 1968. aastast vähiregistrist kättesaadavaid andmed.

Categories: Tervisestatistika, Rahvastiku tervise näitajad, Vähk

2020 Viktoria Kirpu Download

Kokkuvõte põhineb 2019. a Tallinna reoveeuuringul, mis oli esimene katse analüüsida narkootikumide leide reoveest Eestis.

Categories: Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2020 Aljona Kurbatova, Katri Abel-Ollo, Aime Riikoja, Tarmo Barndõk, Vahur Hollo Download

Uuringu eesmärgiks on saada ülevaade, kui sageli müüakse noortele alkohoolseid jooke vanust tõendavat dokumenti küsimata.

Categories: Alkoholitarvitamine

2020 Aire Trummal, Triin Vilms Download

Categories: HIV ja AIDS

2020 Kristi Rüütel, Elve Kaur, Jevgenia Epštein Download

Data on all cancer cases in Estonia is collected by Estonian Cancer Registry.

Categories: Vähk, Mittenakkushaigused

2020 Kaire Innos, Margit Mägi, Pille Härmaorg Download

Vähihaigestumusstatistika põhineb kogu rahvastikku hõlmava vähiregistri andmetel.

Categories: Vähk, Mittenakkushaigused

2020 Kaire Innos, Margit Mägi, Pille Härmaorg Download

2019. a kevadel tehti Eesti üldhariduskoolide 8. ja 9. klasside õpilaste hulgas uuring eesmärgiga hinnata koolinoorte tubakatoodete, alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamist ning nende kolme liiki uimastite tarvitamisega seotud käitumist ja hoiakuid.

Categories: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Narkomaania, Tubakatarvitamine, Alkoholitarvitamine

2020 Sigrid Vorobjov, Merili Tamson Download

Raport annab ülevaate vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ 2019. aasta koolituste tulemustest. Programm on suunatud laste käitumisprobleemide ennetamisele ja vähendamisele ning seda on Eestis rakendatud viis aastat.

Categories: Tervise edendamine, Laste ja noorte tervis, Vaimne tervis

2020 Aire Trummal Download

Aruanne esitleb juhuslikustatud kontrolluuringu (RTC) tulemusi alkoholitarvitamise vähendamisele suunatud veebipõhise eneseabiprogrammi „Selge“ tõhususe hindamisel Eesti oludes.

Categories: Tervise edendamine, Narkomaania, Alkoholitarvitamine, Vaimne tervis

2020 Sigrid Vorobjov, Esta Kaal Download

Page 1 of 33