Uuendused

Tagasi

Tööõnnetused 2016

21. MÄRTS 2017

Andmebaasi on lisatud 2016. aasta tööõnnetuste statistika toimumiskoha maakonna järgi. Andmed sisaldavad ka ülevaadet Eesti töötajatega toimunud tööõnnetustest välisriikides. Andmeallikas on Tööinspektsioon, kuhu nii tervishoiuteenuse osutajad kui tööandjad teatavad toimunud tööõnnetustest.

Loe lisa...

 

Tervisestatistika aastaaruanne 2016

01. MÄRTS 2017

Instituudi tervisestatistika osakond annab oma eelmise aasta aruandes ülevaate arendustegevustest, tulemustest ja tehtud töödest.
Tihe koostöö oli tervishoiuteenuse osutajatega nii statistika kogumise osas, kui ka andmete tõlgendamisel, mis lubas minna sügavamalt detailidesse. 2016. aasta oli viljakas tervisestatistika analüüside, trükiste ning muude toodete ja teenuste poolest – osakonnas koostati 14 analüüsi ja trükist. Aastatega on osakonna hallatav tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi külastuste ning andmete vaatamiste arv samm-sammult kasvanud. Keskmine andmebaasi külastuste arv ulatus mullu 60-ni ühes tööpäevas.
Eelmise aasta tervisestatistika kasutajate uuringu tulemused näitavad, et tarbijate seas on rahulolu tervisestatistika osas hea – andmeid hindab usaldusväärsuseks keskmiselt 90% tarbijatest.
Osakonna üheks prioriteediks on andmeesitajate aruandekoormuse vähendamine. Jätkuvad tööd administratiivsete andmeallikate arendamise ja kasutusele võtmisega. Üheks potentsiaalseks andmeallikaks on tervise infosüsteem, mille esimesed kokkuvõtted võrdluses agregeeritud aruandega kogutud statistikaga tulid avaldamisele. Kuna tervise infosüsteemi andmed ei vasta veel statistika kvaliteedinõuetele, juhib osakond tähelepanu süsteemi edastatud andmete tehnilistele ja sisulistele vigadele.
Pikemalt saab nende ja teiste olulisemate 2016. aasta tööde kohta lugeda tervisestatistika aastaaruandest.

Loe lisa...

 

2016. aasta statistika tulekahjudest, neis hukkunutest, päästetutest ja uppumise põhjustest

21. MÄRTS 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati Päästeameti 2016. aasta tulekahjude (TUL02TUL04) ja uppumiste (UP01UP02) statistika maakondade ja kohalike omavalitsuste järgi.

Mõlema teema kohta on andmebaasi lisatud esmakordselt põhjalikumad andmed – hoonetulekahjude tekkepõhjused maakondade järgi alates 2010. aastast, tulekahjude üldarv ja tekkepõhjused ning tulekahjus vigastatud ja tulekahjust päästetud haldusüksuste järgi, samuti veeõnnetustest päästetud ning uppumisele eelnenud tegevuste liigitus haldusüksuse järgi alates 2013. aastast.

Loe lisa...

 

Arsti visiidid, IV kvartal ja 2016. aasta esialgsed andmed

01. MÄRTS 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis avaldati arsti ambulatoorsete vastuvõttude ja koduvisiitide 2016. aasta IV kvartali andmed ja sama aasta esialgsed kokkuvõtted (andmebaasi tabelid AV11, AV12, AV60-AV62).

Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud arsti vastuvõttude üldarv näitas, et 2016. aasta IV kvartali arsti vastuvõttude arv võrreldes sama aasta III kvartaliga vähenes minimaalselt (-1%). See tähendab, et elimineerides erinevused kvartalite tööpäevade arvus ja regulaarselt korduvate hooajaliste tegurite mõjud, teostasid arstid IV kvartalis peaaegu sama palju vastuvõtte, kui eelneval kvartalil.

arsti visiidid2008 2016

Sesoonselt korrigeeritud andmete järgi suurenes vastuvõttude arv ligi neljandiku võrra radioloogidel ning vähenes sisehaiguste arstidel (-15%) ja endokrinoloogidel (-9%). Võrreldes eelneva kvartaliga ei muutunud IV kvartalis perearstide vastuvõttude üldarv. Seejuures tehti nii Järva kui Valga maakonnas 4% ja Eesti Kaitseväes 11% vähem perearsti vastuvõtte kui III kvartalis. Ida-Viru maakonnas tegid hambaarstid ühe neljandiku võrra vähem vastuvõtte kui sama aasta III kvartalis.

2016. aasta esialgsete kokkuvõtete põhjal vähenes arsti ambulatoorsete vastuvõttude arv 1,8% võrreldes 2015. aastaga. Seejuures vähenes vastuvõttude arv perearstidel 1,9% ja tõusis hambaarstidel 0,4%.

Ametite lõikes tõusis vastuvõttude arv 2016. aastal nii nagu ka aasta varem näo-lõualuukirurgidel, kus vastuvõtte tehti 1,3 korda rohkem võrreldes 2015. aastaga. Lisaks tõusis vastuvõttude arv plastikakirurgidel 1,5 korda. Veel tõusis ambulatoorsete vastuvõttude arv radioloogidel 18,4% ja anestesioloogidel 12,8% ning langes sarnaselt 2015. aastaga pediaatritel (-11,4%).
Arsti koduvisiitide üldarv vähenes 2016. aastal 13% võrreldes eelneva aastaga. Seejuures tegid perearstid 4829 (-13,3%) ja eriarstid 786 (-11,3%) koduvisiiti vähem kui 2015. aastal.

Täpsustatud vastuvõttude ja koduvisiitide 2016. aasta kokkuvõte avaldatakse 25.10.2017.

Loe lisa...