Uuendused

Tagasi

Geriaatrilised hindamised, 2016

31. MAI 2017

Andmebaasis avaldati 2016. aasta geriaatriliste hindamiste statistika.

Geriaatriline hindamine on multiprobleemse toimetulekuhäirega täiskasvanu e geriaatrilise patsiendi tervisliku, funktsionaalse ja sotsiaalse seisundi hindamine ja individuaalse teenusteplaani teostamine meeskonna poolt, mille koosseisus on arst (geriaatria-alase ettevalmistusega), õde, sotsiaaltöötaja ning vajadusel teised spetsialistid. Aasta jooksul korduvalt hinnatud isikud arvestatakse korduvalt.

2016. aastal oli teenus kättesaadav vaid kuues haiglas. Viie aasta jooksul vähenes raviasutuste arv, kus teostatakse geriaatrilisi hindamisi peaaegu kaks korda.
Seega 2016. aastal vähenes teenuse kättesaadavus ja langes geriaatriliste hindamiste arv 18% võrreldes eelneva aastaga, 650-lt 553-ni.
70%-l juhtudest osutati teenust haiglate õendusabi osakonna, kolm neljandiku aga teiste statsionaarsete osakondade patsientidele.
Möödunud aastal osutati teenust rohkem vanemaealisele patsientidele (üle 75-aastastele), kelle osatähtsus kasvas 7% võrreldes 2015. a.
Geriaatrilise hindamise tulemusena vajas 46% patsientidest statsionaarset ning 5% ambulatoorset õendusabi. 2015. aastal olid hindamistulemused vastavalt 27% ja 3%. Hinnatutest patsientidest 17% vajas sotsiaalhoolekande teenuseid (2015. aastal 15%).

Loe lisa...

 

Ägeda müokardiinfarkti statistika 2015

26. MAI 2017

Esmakordselt on Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika ja -uuringute andmebaasis avaldatud müokardiinfarktiregistri ägeda müokardiinfarkti andmed.

Avaldatud on valitud näitajad 2015. aastal haigestunute ja haigusjuhtude kohta, samuti näitajad ägeda müokardiinfarkti ravikvaliteedist ning haigetel registreeritud riskifaktoritest (tabel AMI01–AMI05).

2015. aasta Eesti elanike ägedasse müokardiinfarkti haigestumise andmed näitasid, et

• haigestumine kasvas vanusega;
• mehed haigestusid naistest rohkem kõigis vanuserühmades;
• mehed haigestusid nooremalt kui naised;
• sagedasim haigetel registreeritud riskitegur oli kõrge vererõhk;
• ligikaudu viiendik patsientidest jõudis ravile hiljem kui ööpäev pärast haigestumist.

2016. aasta statistika avaldatakse andmebaasis käesoleva aasta novembris.

Müokardiinfarktiregister alustas tööd 2012. a ning seda haldab SA Tartu Ülikooli Kliinikum. Registri pidamise eesmärgiks on müokardiinfarkti diagnostika ja ravikvaliteedi parandamine, tervishoiuteenuste planeerimise korraldamine ning uurimistöö tegemine.

Põhjalikum kokkuvõte müokardiinfarktiregistri tööst ja andmetest on kättesaadav registri veebilehel http://www.infarkt.ee/

Loe lisa...

 

Tervishoiutöötajad, esialgsed andmed 2016

31. MAI 2017

Avaldatud on 2016. aasta tervishoiutöötajate esialgsed andmed.

Andmed leiab andmebaasi teema „Tervishoiuressursid ja nende kasutamine“ alateema „Tervishoiutöötajad“ alt esimesest tabelist THT001.
Lõplikud andmed avaldatakse selle aasta oktoobris.

Loe lisa...

 

Surmad, 2016

22. MAI 2017

Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasi lisati 2016. aasta andmed surmade kohta.

Loe lisa...