Tegevused

Tagasi

22. SEPTEMBER 2016

Tervise edendamine töökohal

Tööalase ja seeläbi ka ühiskondliku edu oluliseks aluseks on hea tervis. Tööealise rahvastiku ebaterved eluviisid ja halb terviseseisund ei võimalda kasutada täielikult tööjõu potentsiaali, see mõjutab negatiivselt töötajate elukvaliteeti ja töövõimet.

Tervisekadu väljendub haiguse tõttu kaduma läinud töötundides, varases pensionilejäämises ja töövõimetuses ning ka tööealise elanikkonna kõrges suremuses.

 • Statistikaameti andmetel oli 2013. aastal Eestis 15–74-aastastest inimestest tööga hõivatud 621 300 ehk alla poole elanikkonnast.
 • Samas langeb tööealisele elanikkonnale enamus Eesti haiguskoormusest ehk tervisekaost – tervelt 63%. Võrdluseks: lapse- ja noorukieale langeb 12%, pensionieale 25% tervisekaost.
 • 2013. aastal anti tööealistele inimestele välja üle 178 000 töövõimetuslehe.

Mis on tervise edendamine töökohal?

Tervise edendamine töökohal tähendab tervist väärtustava ja tervislikke eluviise soodustava keskkonna loomist.

Töökoha tervist edendavate tegevuste tulemuste hulka kuuluvad näiteks töötajate enesetunde paranemine, töölt puudumise vähenemine, töötajate motivatsiooni tõus, suurem tootlikkus. Lihtsam on uusi töötajaid värvata ning väheneb personalivoolavus, kuna tööandjal kujuneb positiivne ja hooliv maine.

Tervist edendava töökoha peamised tegevussuunad:

 • füüsilise, vaimse ja sotsiaalse töökeskkonna parendamine
 • töötaja tervise edendamine
 • organisatsiooni kui terviku arendamine
 • paikkonnapõhise tervisealase koostöö toetamine
 • sotsiaalse vastutuse jagamine

Tervist edendavate töökohtade võrgustik

Tervist edendavate töökohtade võrgustik ehk TET-võrgustik toetab organisatsioone töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse tõstmisel ning koondab erinevate asutuste ja organisatsioonide spetsialistid, et jagada häid kogemusi.

Võrgustikku kuulub 2015. aasta alguse seisuga partnereid rohkem kui 240 organisatsioonist nii riiklikust, era- kui kolmandast sektorist. Võrgustiku liikmete nimekirja leiad siit.

Võrgustikuga liitumine ja selles osalemine on tasuta.

Võrgustiku tegevust koordineerib Tervise Arengu Instituut. Eesti võrgustiku rahvusvaheliseks koostööpartneriks on Euroopa töökoha tervisedenduse võrgustik (The European Network for Workplace Health Promotion, ENWHP).

Töökoha tervise edendamisega seotud tegevusi rahastati Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2013" alamprogrammi "Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013–2014" raames.

Meie koostööpartnerid

 • Sotsiaalministeerium
 • Terviseamet
 • Tööandjate Keskliit
 • Tööinspektsioon
 • Tervist edendavate töökohtade võrgustiku liikmesorganisatsioonid

Lisainfo

Tervise edendamisest töökohal ja tervist edendavate töökohtade võrgustikust saad põhjalikumalt lugeda Terviseinfo portaalis.

 • Poliitikad

  Poliitikad

  Töökohal tervise edendamise alased tegevused juhinduvad Eesti töökoha tervisedenduse arengukavast. Arengukava koostati ...

 • Tegevused

  Tegevused

  Panustame tervist toetava töökeskkonna arendamisse ja organisatsioonide suutlikkuse tõstmisesse tö...