Tegevused

Tagasi

27. VEEBRUAR 2015

Tervise edendamine paikkonnas

Meist igaühe tervist mõjutavad ealised, soolised ja pärilikud iseärasused, mida ei ole võimalik muuta. Küll aga on suur hulk teisi tegureid, mille mõju tervisele sõltub nii riigis, sealhulgas maavalitsustes ja omavalitsustes tehtavatest otsustest. Nende otsustega kujundatakse igapäevane elukeskkond, mis omakorda kujundab meie individuaalse eluviisi.

Süsteemset tööd, mida Eesti maavalitsustes ja kohalikes omavalitsustes elukeskkonna tervisesõbralikumaks muutmisel tehakse, saabki nimetada paikkondlikuks tervisedenduseks.

Selle all saab mõista väga laia ampluaad erinevaid tegevussuundi, näiteks elanikele hea hariduse ja tasuva töö võimaldamine, füüsiliselt ja sotsiaalselt turvalise elukeskkonna tagamine, vajalikele teenustele ligipääsu korraldamine jne.

 • Igas Eesti maavalitsuses on maakondlik tervisetuba, mis on maakondlik tervise edendamise ja arendamise keskus. Tervisetoas töötab vähemalt üks maavalitsuse spetsialist.
 • Tervisetoad on mittemeditsiinilised, metoodilised kabinetid ning nende põhiülesandeks on ellu rakendada maakondlikku tervisestrateegia tegevuskava koostöös kohalike omavalitsustega ning erinevate võrgustikega.
 • Igas maakonnas on moodustatud maakonna tervisenõukogud, mille peamiseks ülesandeks on maakondlike tervise valdkonna prioriteetide määratlemine ning maakondliku tervisestrateegia ja tegevuskava koostamine.
 • Maakondliku tervisedenduse üks peamisi ülesandeid on motiveerida ja toetada tervisedenduse arengut kohalikes omavalitsustes. Omavalitsustel on märkimisväärne roll mitmetes tervist mõjustavates valdkondades, sh linnaplaneerimine, lähiümbruse areng, ühistransport, puhkamisvõimalused, majandus-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna arengustrateegiad jne.

   Meie peamised ülesanded

   Tervise Arengu Instituudi ülesanne on erinevate riiklike programmide raames ellu viia Eesti paikkonna tervisedenduse valdkonna arengut toetavaid tegevusi:

   Paikkonna tervisedenduse alaseid tegevusi rahastatakse:

   Meie koostööpartnerid

   • Eesti Haigekassa
   • Eesti Linnade Liit
   • Eesti Maaomavalitsuste Liit
   • Eesti Tervisedenduse Ühing
   • Eesti Tervislike Linnade Võrgustik
   • Kohalikud omavalitsused
   • Maavalitsused
   • Siseministeerium
   • Sotsiaalministeerium
   • Statistikaamet
   • Tallinna Tervishoiukõrgkool
   • Tallinna Ülikool
   • Tartu Ülikool
   • Terve Eesti Sihtasutus

   Lisainfo

   Paikkonna tervisedendusest loe lähemalt Terviseinfo veebist.

   • Poliitikad

    Poliitikad

    Rahvatervise seadus Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020

   • Tegevused

    Tegevused

    Viime ellu Eesti paikkonna tervisedenduse valdkonna arengut toetavaid tegevusi.  Üle-eestilise paikkonna tervi...