Tegevused

Tagasi

10. AUGUST 2017

HIV-i ennetamine

Tänavu 1. augusti seisuga on Eestis uusi HIV nakatunuid registreeritud 151 isikut, mis on ligi 25 protsendi võrra enam kui eelmise aasta seitsme esimese kuu jooksul (121 nakatanut). Seejuures on ligi pooled nakatanutest ehk 73 inimest registreeritud Tallinnas ja Harjumaal, 55 uut HIV nakatunut registreeriti Ida-Virumaal. Samuti on suurenenud narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv. Kui mullu suri esimese viie kuu jooksul üledoosi tõttu 39 inimest, siis tänavu on samal perioodil on surmasid juba 54. 2016. aastal diagnoositi Eestis 229 uut HIVi juhtu (17,4 juhtu 100 000 elaniku kohta). 

Kokku on aastate jooksul Eestis HI-viirus diagnoositud 9492 inimesel. Viimase kümne aastaga on uute juhtude arv langenud peaaegu kahe kolmandiku võrra. Euroopa Liidus on Eesti jätkuvalt esikohal uute HIVi juhtude arvu poolest. Uute juhtude arv 100 000 elaniku kohta oli 2015. aastal Eestis ligi seitse korda suurem kui põhjanaabril Soomel (vastavalt 20,6 ja 3,2) ja mõnevõrra suurem kui lõunanaabril Lätil (19,8 juhtu 100 000 elaniku kohta).

Alates 2006. aastast viiakse HIV-valdkonna tegevusi Eestis ellu vastavalt riiklikule HIV-i ja AIDS-i strateegiale ning alates 2012. aastast Rahvastiku Tervise Arengukava alt.

Strateegia tegevused toimuvad valdavalt Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi koordineerimisel. Lisaks panustavad oma haldusalas Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium ning Siseministeerium.

Strateegia prioriteetseteks suundadeks on:

 • kahjude vähendamise meetmete rakendamine süstivate narkomaanide hulgas
 • ennetustegevus riskirühmadesse kuuluvate inimeste ja nende seksuaalpartnerite seas
 • tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine HIV-i nakatunud inimestele

Viimaste aastate jooksul on HIV-valdkonnas tähtsamate teenuste mahud suurenenud. Näha on positiivseid märke süstivate narkomaanide riskikäitumise vähenemisel ning registreeritud uute nakkusjuhtude kahanemisel 15–24-aastaste ja meeste seas.

Jätkuvaks väljakutseks on:

 • erinevate teenuste omavahelise integreerituse suurendamine
 • teenuse osutamise järjepidevuse tagamine
 • HIV-nakkuse leviku ennetamine süstivate narkomaanide seast nende seksuaalpartneritele ja sealt edasi laiema elanikkonna hulka

HIV-i ennetamisele aitab kaasa olukorra tundmine, elanikkonnale mitmekülgse teabe andmine ja spetsialistide koolitamine.

Meie tegevused

 • HIV-i ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhulgas teenuste miinimumnõuete väljatöötamine ja teenuste kvaliteedi arendamine
 • Spetsialistidele suunatud juhend- ja infomaterjalide koostamine ning väljaandmine
 • Elanikkonnale ja riskirühmadele suunatud infomaterjalide koostamine ja väljaandmine
 • Veebilehe hiv.ee haldamine, kuhu on koondatud elanikkonnale suunatud informatsioon HIV ja teiste seksuaalsel teel levivate infektsioonide kohta
 • Noorte seksuaalkäitumise alaste meetmete väljatöötamine, tuginedes rahvusvahelistele kogemustele
 • Osalemine riiklikes ja rahvusvahelistes töögruppides ning projektides
 • Koostöö erinevate ministeeriumite, erialaseltside ja mittetulundusühingutega nii Eestis kui välismaal
 • Ennetustöö ning tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamise kõrval tegeleme ka HIV-i seire, hindamise ning teadusuuringutega, mida viib läbi nakkushaiguste ja uimastiseire keskus

Prioriteediks on järgmised teenused:

 • Kahjude vähendamise teenused, sealhulgas narkootikume süstivatele isikutele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenused
 • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, narkootikume süstivad inimesed)
 • HIV vabatahtliku, tasuta ja konfidentsiaalse testimise ja nõustamise teenus
 • HIV-iga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenused
 • HIV-iga elavatele inimestele suunatud juhtumikorralduse teenus

Meie koostööpartnerid

 • Eesti Haigekassa
 • Eesti Infektsioonhaiguste Selts
 • Eesti Perearstide Selts
 • Eesti Psühhiaatrite Selts
 • Sotsiaalministeerium
 • Justiitsministeerium 
 • Siseministeerium
 • Politsei- ja Piirivalveamet
 • jpt 

Lisainfo

 • Meie HIV-i ja AIDS-i info on koondatud veebilehele hiv.ee.
 • HIV-i ennetamise üldistest põhimõtetest ja ennetamisest Eestis saad pikemalt lugeda Terviseinfo portaalist.
 • Tegevused

  Tegevused

  Meie ülesandeks on HIV-i ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhul...