Käimasolevad uuringud

Tagasi

12. OKTOOBER 2015

Eesti terviseuuring 2014

Eesti Terviseuuring 2014 on kolmas üleriigiline Eesti rahva tervist käsitlev mahukas küsitlusuuring viimase 20 aasta jooksul.

Varasemad tervisuuringud on toimunud aastatel 1996 ja 2006

Uuringu eesmärk on hinnata Eesti rahvastiku terviseseisundit, seda mõjutavaid tegureid ja tervishoiuteenuste kasutamist ning võrrelda toimunud muutusi varasemate uuringute tulemustega. 

Eesti terviseuuring on osa Euroopa Liidu terviseuuringust.

Uuringu tulemused avaldatakse anonüümsete andmetena vanuserühmade, piirkondade ja muude sotsiaal-demograafiliste näitajate kaupa. Saadud näitajad on võrreldavad teiste samal perioodil Euroopa Liidu liikmesriikides korraldatud tervisuuringute andmetega. Esimesed tulemused avaldatakse 2015. aasta lõpus. 

Uuringu tulemuseks on esinduslik andmestik, mis võimaldab terviklikult hinnata rahvastiku terviseseisundit erinevates rahvastikurühmades ning uurida terviseseisundi ja sotsiaal-majanduslike ja muude tunnuste vahelisi seoseid.

Samuti võimaldab see paremini jälgida rahvatervist käsitlevaid Euroopa Liidu programme ning sotsiaalkaitset ja sotsiaalset kaasatust, tervisealast ebavõrdsust ja tervena vananemist hõlmavaid poliitikavaldkondi.

Uuring toimub Sotsiaalministeeriumi, Statistikaameti ja Tervise Arengu Instituudi koostöös.

Kuidas uuring toimub?

Uuringu küsitlustöö käivitus 2014. aasta aprillis Statistikaameti elektroonilises küsitluskeskkonnas eSTAT ja kestab kuni detsembrini. 

Uuringu küsimustikku saab veebis täita 30 päeva jooksul pärast teavituskirja saamist. eSTATi saab sisse logida ID-kaardiga, Mobiil-IDga või internetipanga kaudu.

Kui vastaja ei täida küsimustikku veebis, külastab teda järgmise kuu jooksul asjakohase väljaõppe saanud Statistikaameti küsitleja.

Mida küsitakse?

Küsitluse käigus uuritakse vastaja tervisega seotud erinevaid aspekte, nagu

  • kroonilised haigused ja vigastused
  • vaimne tervis ja emotsionaalne enesetunne
  • piirangud igapäevategevustega toimetulekul
  • arstiabi kasutamine
  • haiglaravil viibimine
  • ravimite kasutamine 
  • tervisekäitumine.

Uuringu ankeet: 

Keda küsitletakse?

Uuringu läbiviimiseks võetakse kontakti ligikaudu 8500 inimesega vanuses 15 aastat ja vanemad.

Uuringus osalevad need, kes on sattunud valimisse ja saanud vastava teavituskirja. Uuringu valim on moodustatud võttes arvesse elanike vanust, sugu, ja maakonda. 

Miks osaleda uuringus?

Et iga inimese elukäik on kordumatu, ei saa küsitletavat kellegi teisega asendada. Kui loobute vastamisest, läheb kaotsi Eesti tervikpildi väärtuslik osa.

Küsitlusele vastates annab iga vastaja panuse, et riik saaks meid kõiki puudutavate otsuste tegemisel tugineda tõesele ja usaldusväärsele infole.

Kuidas kaitstakse vastajate andmeid?

Kõik kogutud andmed ning antud vastused on kaitstud isikuandmete kaitse seaduse kohaselt rangete turvanõuetega. Kogutud andmeid töödeldakse ja avaldatakse ainult üldistatult, neid ei seostata mingil viisil konkreetse inimesega.

Kogutud andmete kaitse ja vastajate anonüümsuse tagavad Statistikaamet ja küsitlejad. 

Kuidas saab lisateavet?

Lisateavet uuringu kohta saab Statistikaameti andmete kogumise osakonna klienditoe telefonil 625 9100 esmaspäevast reedeni kella 8–18 või e-posti aadressil klienditugi@stat.ee.

Vaata ka: