Käimasolevad uuringud

Tagasi

10. VEEBRUAR 2012

Eesti Uimastiseire Keskus

2011. aastal osaleb Eesti Uimastiseire Keskus kolme uuringu täitmisel:

Koolis uimastiennetuse ja seksuaalkasvatuse õpetamise hetkeseisu ja barjääride kaardistamine

Meeskond
 • Vastutav täitja: Katri Abel-Ollo
 • Teised täitja: Sigrid Vorobjov, Ave Talu

Kestus: 2011

Eesmärgid

 • Välja selgitada, mis toetab koolikeskkonna õppeprotsessis uimastiharidust ja seksuaalharidust ning millised on antud ainete käsitlemisega seotud probleemid.
 • Kaardistada õpetajate mõtted ja probleemid vastavate ainete edasiandmisel aktiivõppe metoodikat kasutades.
 • Välja selgitada milliseid õppematerjale, juhiseid ja koolitust õpetajad ootavad, et antud temaatikaid edukamalt edasi anda.
 • Uimasti ja seksuaalkasvatuse õpetamise barjääride juures püütakse välja selgitada kooliprogrammis selle temaatika käsitlemisega seotud probleeme ning võimalikke puudujääke.

Tulemused
Uuringu tulemused on sisendiks olemasolevate uimastiennetuslike ja seksuaalkasvatuse õpetajaraamatute värskendamiseks.

Rahastamine: Narkomaania ennetamise riiklik strateegia

Mürgistussurmade registreerimise kvaliteediuuring

Meeskond

 • Vastutav täitja: Marika Väli (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Gleb Denissov (surma põhjuste register)
 • Teised täitjad: Kaire Vals, M. Tõnisson, A. Riikoja, A. Kuudeberg

Kestus: 2010–2011

Eesmärk

 • Võrrelda surma põhjuste registris registreeritud mürgistussurma juhtude kattuvust Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi poolt lahanguandmete tulemuste põhjal koostatud arstlikes surmateatistes registreeritud mürgistussurmadega.
 • Viia sisse täpsustusi surma põhjuste registrisse, kus see vajalikuks osutub.

Meetod
Selgitatakse välja millised on puudujäägid mürgistussurma (sh narkootikumidega seotud surmade) juhtude registreerimise täielikkuses ja täpsuses surma põhjuste registris perioodil 2000−2009.

Rahastamine: Tervise Arengu Instituut, Eesti Uimastiseire Keskus

Süstivate narkomaanide rahvastikurühma suurus ja levimus rahvastikus

Meeskond

 • Vastutav täitja: Anneli Uusküla (Tartu Ülikooli tervishoiu instituut)
 • Teised täitjad: Ave Talu, Katri Abel-Ollo, K. Rajaleid

Kestus: 2011

Eesmärk
Hinnata süstivate narkomaanide rahvastikurühma suurus ja süstiva-narkomaania levimus Eesti rahvastikus perioodil 2005–2009 kasutades püügi-taaspüügi (ingl k capture-recapture) meetodit.

Meetod
Analüüsis kasutatakse kolme administratiivse andmebaasi andmeid, millest väljavõtted teostatakse valitud tunnuste lõikes.

Tulemused
Uuringu praktilise väärtusega tulemuseks on süstivate narkomaanide rahvastikurühma suuruse uuendatud hinnang perioodil 2005–2009, mis aitab paremini planeerida süstivatele narkomaanidele suunatud sekkumisi piirkonniti.

Rahastamine: Eesti Uimastiseire Keskus, Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituut