Instituut

Tagasi

26. SEPTEMBER 2017

TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“

ESF

Selleks, et suurendada perepõhise asendushoolduse pakkujate hulka, parandada asendushoolduse kvaliteeti ja arendada asendushoolduse tugi- ja järelhooldusteenuseid, on ellu kutsutud TAT meede „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist.

Tegevused meetme raames viiakse ellu perioodil 2015–2020 kolme organisatsiooni, Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Sotsiaalkindlustusameti koostöös. Tervise Arengu Instituudi ülesanneteks on pakkuda koolitusi perepõhise asendushoolduse pakkujale, täiendkoolitusi asenduskoduteenuse osutajatele ja täiendkoolitusi asenduskoduteenuse pakkujatele ning võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele, kes tegelevad saatjata alaealiste ning inimkaubanduse ja seksuaalse väärkohtlemise ohvritega. Kõikide tegevuste raames teostatakse esmalt sihtrühma vajaduste analüüs, töötatakse välja või arendatakse koolitusprogramm ning korraldatakse koolitusi.

PRIDE eelkoolitus

(perepõhise asendushoolduse pakkujatele)

Kui pere otsustab saada hoolduspereks või lapsendajaks, on see tõsine otsus. Selleks, et antud otsus oleks igati läbi kaalutud, peab pere olema ette valmistatud ja teadlik, mida vanemlikust hoolitusest ilma jäänud lapse kasvatamine endast kujutab. PRIDE eelkoolitusel saab pere võimaluse arutluste, harjutuste, rollimängude ja õppuste kaudu mõelda oma valmisolekule hakata hoolduspereks või lapsendajaks. Eelkoolitusel käsitletakse erinevaid teemasid nagu näiteks hoolduspere/lapsendaja roll ja vastutus, kiindumussuhete olulisus ja selle kujunemine, lapse arengu mahajäämuse põhjused ja abistamise võimalused jm. PRIDE eelkoolituse teemad on siin.

PRIDE koolituste raames on toimunud aastatel 2016 – 2017 arendused:

  • Läbi on viidud perepõhise asendushoolduse PRIDE korralduse analüüs Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse poolt, mis on kättesaadav siin.
  • TAI-s on omakorda läbi viidud ka analüüs „Perepõhise asendushoolduse koolitusprogrammi arendamine Eestis“, mis on kättesaadav siin.
  • Perioodil september 2016 – märts 2017 on PRIDE koolitusmaterjalid läbinud uuendamise. Materjalide arendamisse kaasati kogenud PRIDE õpetajad, sisutoimetaja, metoodik, koordinaator ja erialaeksperdid.
  • PRIDE uuendatud koolituse I pilootkoolitus viidi läbi perioodil 30.03. – 25.05.2017 Tartus ning II pilootkoolitus Tallinnas ajavahemikul 31.05.2017 – 14.07.2017.
  • 2017 aasta suvel viidi läbi PRIDE koolitajate värbamine, mille tulemusena valiti PRIDE koolitajate koolitusele välja 20 koolitajat.
  • Perioodil 16.08. - 31.08.2017 toimus PRIDE eelkoolituse koolitajate koolitus, mille läbisid edukalt kõik PRIDE koolitaja koolitusel osalenud.
  • Sügisest alustatakse PRIDE eelkoolituste läbiviimist ning aastal 2017 on planeeritud kokku läbi viia kuni 10 PRIDE eelkoolitust.

PRIDE koolitajad: Liis Saarna, Reet Rääk, Kirsti Mägi, Sigrid Petoffer, Inna Klaos, Ljubov Suhhanova, Pille Teder, Helen Hiie, Enel Kotli, Maire Lehikoinen, Mare Kangur Keiu Kaljujärv, Tiina Kivirüüt, Helen Alton, Kati Valma , Eve Muru, Pille Korsten, Evi Kruzman, Kristiina Vainomäe ja Merike Peri.

PRIDE Koolitusele registreerimise info

PRIDE koolitusele registreerib lapsendamissooviga perekonna Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsespetsialist edastades pere andmed Tervise Arengu Instituudi koolituskeskusele.

Hooldusperede puhul on PRIDE koolitusele suunajaks kohalik omavalitsus, kes viib läbi seaduses nõutavad toimingud (kodukülastus, nõustamine) ning seejärel registreerib perekonna PRIDE koolitusele, edastades pere andmed Tervise Arengu Instituudi koolituskeskusele.

Vorm, millega perekonna andmeid Tervise Arengu Instituuti edastada asub siin.

Registreerimise vorm saata aadressil: riina.poder@tai.ee (Riina Põder, koolitusspetsialist)

Asenduskodu kasvatusala töötajate baaskoolitus

(asenduskodu teenuse osutajatele)

Asenduskodu kasvatusala töötajate baaskoolituse eesmärgiks on ühelt poolt anda kasvatusala töötajatele asenduskodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, aga teisalt neid ka oma töös toetada ja julgustada.

Baaskoolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku üheteistkümnest erinevast moodulist. Erinevalt varasema koolituse korraldusest, kus oli kolm erinevat koolitust vastavalt osaleja kvalifikatsioonile ja tema ametipositsioonile asenduskodus, on uus baaskoolitus ühine kõigile asenduskodu kasvatusala töötajatele (sh perevanematele ja turvakodu töötajatele).

Baaskoolituses on kontaktõppe akadeemilisi tunde 144 ja iseseisva töö maht 16 akadeemilist tundi. Baaskoolituse koolituskava on kättesaadav siin ja see põhineb asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin.

2017. aastal viiakse läbi kuus pilootkoolituse gruppi:

I koolitusgrupp Tallinnas 18.07. – 13.09.2017
II koolitusgrupp Pärnus 22.08. – 8.10.2017
III koolitusgrupp Tallinnas 20.09. – 22.11.2017
IV koolitusgrupp Tallinnas 10.10. – 6.12.2017
V koolitusgrupp Tartus 16.10. – 13.12.2017
VI koolitusgrupp Tartus 23.10. – 20.12.2017

Täiendkoolitused asenduskoduteenuse pakkujatele ja võrgustikku kuuluvatele spetsialistidele, kes tegelevad saatjata alaealiste ning inimkaubanduse ja seksuaalse väärkohtlemise ohvritega


Teavitustegevused

Aastal 2017 alustati Tervise Arengu Instituudis sihtrühmadele suunatud teavitustegevuste väljatöötamist. Selle raames viidi läbi asendushoolduse teemaline elanikkonna uuring.

Teavitustegevuse tulemusel peaks paranema nii asendushooldusega seotud võrgustikku kuuluvate spetsialistide kui ka kogu ühiskonna teadlikkus perepõhise asendushoolduse võimalustest ning vanemliku hoolitsuseta laste õigustest ja vajadustest. Samuti aitab sihipärane kommunikatsioon leida uute perepõhise asendushoolduse pakkujaid.

 

Lisainfo Tervise Arengu Instituudi asendushoolduse koolituse arenduste kohta:

Enelis Linnas
koolitusspetsialist – projektijuht
Tervise Arengu Instituut
enelis.linnas@tai.ee
6593844

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti tegevuste kohta antud meetme raames.