Tegevused

Tagasi

01. MÄRTS 2017

Lastekaitsetöötajate koolitused

Alates 2016. aastast korraldab Tervise Arengu Instituut täienduskoolitusi lastekaitsetöötajatele. 

Koolitus toetab lastekaitsetöötajate kompetentsust lastekaitseseaduses või muus õigusaktis pandud ülesannete täitmisel lapse heaolu ja arengu, õiguste ning huvide tagamiseks.

Koolituste sihtgrupp on kohalike omavalitsuste, maavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ning lastekaitsetöötaja ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad.

Koolituskava 

Koolituste kava koostamiseks viisime 2014.–2015.a läbi koolitusvajaduse analüüsi, mille käigus küsitlesime lastekaitse- ja sotsiaaltöötajaid. Küsitlusele eelnes lastekaitsetöö jaoks vajalike koolitusteemade kaardistus. Selle tulemusi tutvustasime valdkonna ekspertidest moodustatud koolitusnõukogus, kelle osalusel on valminud õppekava. Koolitusnõukogu koosolekutel osalesid Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö instituut, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö õppetool, Tallinna Nõmme Linnaosa Valitsus, MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Maaomavalitsuste Liit, Eesti Linnade Liit.

Õppekava on võimalik läbida mitme aasta jooksul ning see jaguneb põhi- ja täiendavateks koolitusteks.

Põhikoolitus koosneb neljast moodulist:

  • ennetus ja kogukonnatöö
  • lastekaitsetöö õiguslikud alused
  • lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus
  • töö laste ja peredega

Täiendavad koolitused on kasvanud välja põhikoolituse kava aruteludest. Need toimuvad teemadel, mida on vaja pikemalt käsitleda kui põhikoolitusel võimalik.

Koolituse tunnistusega lõpetamiseks on vaja osaleda vähemalt 85% auditoorses töös ja teha ülesanded (s.h. kodused tööd), millega hinnatakse õppimist. Kui osaleda ainult auditoorses töös, väljastatakse selle kohta tõend. Põhikoolituse moodulite järel väljastatakse osaluse tõendid, tunnistus väljastatakse kõigi moodulite järel.

Kava 2017. aastal

Koolitusnõukogu otsustas, et põhikoolituse ülesehitus järgib loogikat – esmalt üldisemad töö aluseks olevad teemad ja seejärel teemad, mis puudutavad tööd individuaalsete laste ja peredega. 2017. aasta kevadel jätkame põhikoolituse moodulitega:
Lastekaitsetöö õiguslikud alused
Lapse heaolu, hindamine ja juhtumikorraldus

Täiendavatest koolitustest on kevadel kavas:
Motiveeriv intervjueerimine: algtase
Professionaalne kestvus ja tööpingete ennetamine
Huvikaitse kogukonna laste heaks

Sügispoolaastal on kavas nii korrata juba toimunud põhikoolituse mooduleid kui pakkuda ka moodulit Töö laste ja peredega. Lisaks täiendavaid koolitusi korduvatel ja uutel koolituskavas olevatel teemadel.

Registreerumise info ja täpsemad kavad leiate Tervise Arengu Instituudi kodulehe sündmuste rubriigist, samuti Terviseinfo portaalis. Infot edastame ka e-posti teel.

Korraldame koolitusi piirkondades üle Eesti. Koolituse toimumiskohad leiab registreerumisinfo juurest. Koolitustel osalemine on vabatahtlik, kuid see on hea võimalus saada tasuta tööalast täiendõpet.

Lisalugemine

Koolituskava
Kokkuvõte koolitusvajaduse analüüsist

Lisainfo:

Liana Rumvolt
Tervise Arengu Instituudi koolitusspetsialist
tel 6593928
liana.rumvolt@tai.ee