Tegevused

Tagasi

05. MAI 2017

Õppekavade loomine

Tervise Arengu Instituudi eesmärgiks on see, et meie koolitused vastaksid võimalikult hästi tegelikele vajadustele. Selleks viib koolitusosakond läbi põhjalikke koolitusvajaduse analüüse, mille käigus uuritakse koolitusvajaduse kohta nii ekspertidelt kui ka tulevastelt koolitusel osalejatelt endilt. Samuti lähtutakse koolituste korraldamisel ka riiklikest arengukavadest ning teistest valdkondlikest arengudokumentidest, mis kirjeldavad oodatavat muutust spetsialistide tööpraktikates. Õppekavade koostamisel kasutatakse valdkondlikke pädevusraamistikke ja kutsestandardeid, kus kajastatakse professionaalseks tööks vajalikke spetsialistide teadmisi ja oskusi. Vajadusel kutsutakse õppekava koostamisel kokku nõuandev eksperttöörühm või koolitusnõukogu. Väga kitsa suunitlusega õppekavade puhul ostab TAI vajadusel koolituskava koostamise sisse.

Koolituskeskuse pakutavad koolitused võib jagada kaheks suureks rühmaks: tervisevaldkonna koolitused ja sotsiaalvaldkonna koolitused.

Tervisevaldkonna koolitused

Lisaks riigieelarvele rahastatakse arengukavadega seotud koolitusi Eesti Haigekassa eelarvest. 

Sotsiaalvaldkonna koolitused

  • Mitmesugustest sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevad koolitused, sh:
  • Lastekaitsetöötajate täienduskoolitused, mis on kehtestatud sotsiaalkaitseministri määrusega „Lastekaitsetöötajate täienduskoolituse tingimused ja kord".
  • Lühiajalised või ühekordsed täiendkoolitused, sh sihtrühma koolitusootustest lähtuvad koolitused.

Lisaks riigieelarvele rahastatakse sotsiaalvaldkonna koolituste läbiviimist TATi „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" raames.

 

Enamik koolituskeskuse poolt korraldatavatest koolitustest on osalejatele tasuta. Tasulisi koolitusi pakub koolituskeskus erandjuhtudel, kui koolituse tarvis pole riigieelarves raha ette nähtud.

Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (45 minutit).

Kui erandina ei ole kokku lepitud teisiti, jäävad õppekavade autoriõigused Tervise Arengu Instituudile-le.

Õppekava avaldatakse tai.ee ning terviseinfo.ee veebilehel. Õppekava ei avaldata veebilehtedel juhul, kui koolitus on mõeldud eritellimusel kindla grupi koolitamiseks ja sinna vabalt registreeruda ei saa.