Instituut

Tagasi

07. APRILL 2013

Nakkushaiguste ja uimastiseire keskus

Nakkushaiguste ja uimastiseire keskus kogub ja analüüsib andmeid

 • erinevate nakkushaiguste levimuse (HIV ja vere teel levivad infektsioonid, seksuaalsel teel levivad infektsioonid ning tuberkuloos) ja nendega seotud riskifaktorite,
 • narkootikumide tarvitamise ja selle tagajärgede,
 • ennetustöö ning poliitika kohta.
Meie töö eesmärgiks on
 • tagada riigi informeeritus uimastite tarvitamise trendidest ja nakkushaiguste levimusest,
 • neid mõjutavate tegurite ning nendest tulenevate terviseprobleemide olemusest, ulatusest ja muutustest ajas.

Osakonna tegevused

 • Korraldame üldelanikkonna ja riskirühmade seas kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid nakkushaiguste ja uimastite tarvitamisega seotud käitumuslikke ja levimusuuringuid.
 • Korraldame rahvatervise sekkumiste protsessi, tulemuslikkuse ja mõju monitooringut ja hindamist, samuti sekkumiste vajaduse, kättesaadavuse ja kvaliteedi hindamist.
 • Osaleme meie valdkonda puudutavate tervist mõjutavate riiklike strateegiate ja arengukavade (näiteks Rahvastiku Tervise Arengukava) ning nende rakendusplaanide väljatöötamises ning tulemuslikkuse ja mõju hindamises.
 • Osaleme uute sekkumiste väljatöötamises ning nende tulemuslikkuse ja mõju hindamises.
 • Esindame Eestit erinevates töövaldkonnaga seotud rahvusvahelistes organisatsioonides, võrgustikes ja projektides (näiteks ECDC, WHO, ÜRO).
 • Teeme teadustööd, avaldades artikleid Eesti ja rahvusvahelistest teadusajakirjades.
 • Teeme teaduslikku ja praktilist koostööd Eesti ja välisriikide riiklike-, teadus- ja tervishoiuasutustega ning muude huvigruppidega.

Meie koostööpartnerid

Sotsiaalministeerium, Siseministeerium, Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kaitseministeerium, Terviseamet, Ravimiamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, vanglad, ülikoolid ning teadus-ja arendusasutused, tervishoiuasutused, mittetulundusühingud, patisentide esindusühingud ning erinevad kahjude vähendamise teenuseid, narkomaaniaravi ja rehabilitatsiooni pakkuvad asutused.

Koostööpartnerid mujal maailmas: